what going on?

สารคดี ตามรอยพระพุทธเจ้า 1x10

ตอนที่ ๑๐ : เมืองพุทธแห่งหิมาลัย ศาสนาพุทธเกิดขึ้นบนดินแดนชมพูทวีป เมื่อกว่า 2500 ปีก่อน เจ้าชายสิทธัตถะ ทรงค้นพบหลักความจริงของกฎธรรมชาติ ที่ปฎิวัติความเชื่อดั่งเดิมในสังคมยุคนั้นอย่างสิ้นเชิง ยุคที่เต็มไปด้วยความเชื่อเรื่องเทพเจ้า และอิทธฤิทธิ์ ปาฎิหารย์ ท่ามกลางกระแสแห่งศรัทธาในศาสนาพราหมณ์อันแข็งแกร่ง ศาสนาพุทธแทงยอดทะลุขึ้นมา เหนือเมฆหมอกแห่งความอับชื้นแห่งอภิปรัชญาเหล่านั้น ศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรือง สลับกับการเสื่อมถอยเป็นยุคๆ จนสิ้นสลายไปจากดินแดนที่เป็นจุดกำเนิดอย่างสิ้นเชิง หลังจากคงอยู่มานานถึง 1700 ปี เกิดอะไรขึ้นกับศาสนาพุทธ อะไรเป็นสาเหตุของการสิ้นสลายในครั้งนั้น สารคดีชุด “ตามรอยพระพุทธเจ้า” จะพาผู้ชมย้อนเวลากับไปในอดีต ในสมัยก่อนพุทธกาล เพื่อเรียนรู้สภาพสังคมในดินแดนชมพูทวีปในเวลานั้น การเกิดขึ้นของมหาศาสดาเอกของโลก จุดกำเนิดของศาสนาพุทธ และการสิ้นสลายของศาสนาพุทธในอินเดียโดยละเอียด เพื่อให้ผู้ชมตระหนักถึงความจริงอันยิ่งใหญ่ ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบ ความจริงที่เรียกว่า ธรรม ความจริง ที่เป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน ความจริงอันเป็นรากฐานในการดำเนินชีวิต ไปสู่สิ่งที่ดีงาม และสันติสุข ให้กับมวลมนุษยชาติ “ตามรอยพระพุทธเจ้า” สารคดีที่ใช้เวลาค้นคว้านานถึง 6 ปี ใช้เวลาในการถ่ายทำนาน 2 ปี เพื่อให้เป็นสารคดีเชิงประวัติศาสตร์ โบราณคดี และมานุษยวิทยา ที่สมบูรณ์ที่สุด “ตามรอยพระพุทธเจ้า”จะพาผู้ชมเดินทางไปทั่วดินแดนประเทศอินเดีย เพื่อค้นหาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และความจริงเหล่านั้น อย่างละเอียดและลึกถึงแก่น อย่างที่ไม่เคยมีสารคดีเรื่องไหนนำเสนอมาก่อนในประวัติศาสตร์ของไทย เรามุ่งหวังจะให้ “ตามรอยพระพุทธเจ้า” เป็นสารคดีที่ทำให้คนไทยเห็นว่า พระพุทธเจ้ามีจริง และเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง ที่ใช้ความเพียรพยายามอย่างหนัก จนค้นพบกฎความจริงของธรรมชาติ ที่เรียกว่า “ธรรม” และนำสิ่งที่ค้นพบนั้นมาประกาศต่อชาวโลก

Aug. 25, 2012

สารคดี ตามรอยพระพุทธเจ้า season 1

เว็บดูหนังออนไลน์ใหม่ 2018 | เน้นความปลอดภัยและอัปเดตหนังไวเป็นหลัก ไม่ต้องกังวลเรื่อง 'POP-UP' ไม่ต้องกังวลเรื่อง 'บอท Bitcoin' มั่นใจได้ 100% #เว็บดูหนังออนไลน์ เป็นเพียงการทำวิจัยเรื่อง API , Network Security เท่านั้น ไม่ได้มีความตั้งใจละเมิดและหวังผลประโยชน์เพียงอย่างใด #หากเจ้าของค่ายลิขสิทธิ์ค่ายใดไม่ยินยอม สามารถแจ้งมาได้ที่ ezplaybox@gmail.com